Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Friesland onder nummer 01115320

 Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BHV Friesland, hierna te noemen BHV Friesland. Gevestigd in de Tike, de Master de Jongwei 28, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen en alle andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin van het, hierna te noemen ‘training’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door BHV Friesland.

 Artikel 2. Offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door BHV Friesland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BHV Friesland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of via email binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

BHV Friesland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BHV Friesland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BHV Friesland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BHV Friesland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BHV Friesland zijn verstrekt, heeft BHV Friesland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

30 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de opdrachtgever de factuur, deze dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Dit in verband met het aanmelden van de cursist voor het examen, lesboek en certificaat. Bij annulering door de opdrachtgever vindt bij:

 1. Annulering langer dan 21 dagen voor aanvang cursus volledige: restitutie plaats
 2. Annulering korter dan 21 dagen voor aanvang van de cursus: 75% restitutie plaats
 3. Annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus: 50% restitutie plaats
 4. Annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de cursus: 25% restitutie plaats

Absentie tijdens de cursus ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst Een opzegging kan alleen en uitsluitend per brief geschieden.

Artikel 5. Annulering c.q. wijziging door BHV Friesland

BHV Friesland heeft het recht zonder opgave van redenen een training opdracht/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan BHV Friesland betaalde bedrag. BHV Friesland is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien BHV Friesland tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan BHV Friesland besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Het staat BHV Friesland te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever / deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. BHV Friesland zal de opdrachtgever / deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 6. Geheimhouding

Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door BHV Friesland zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij BHV Friesland daartoe rechtens verplicht is.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt BHV Friesland zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door BHV Friesland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BHV Friesland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. BHV Friesland behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Examen

De cursist(e) die niet slaagt voor het examen mag tegen betaling van 50% van het cursusgeld de opleidingscursus opnieuw volgen. Het examengeld dient echter wel volledig voldaan te worden. Dit geldt uitsluitend wanneer de cursist(e) aan alle lessen heeft deelgenomen. Mocht de cursist(e) na dit examen nogmaals niet slagen en de opleidingscursus nogmaals willen volgen, dan moet de volledige cursusprijs betaald worden.

Artikel 9. Vervanging

De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor BHV Friesland aanvaardbare vervanger zorg dragen, indien de vervanging aan BHV Friesland wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van BHV Friesland om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

Artikel 10. Nakomen verplichtingen

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. Indien BHV Friesland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BHV Friesland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BHV Friesland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

2. BHV Friesland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BHV Friesland haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens de overmacht worden verplichtingen van BHV Friesland opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door BHV Friesland niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien BHV Friesland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

BHV Friesland is nimmer aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Cursisten dienen W.A. en voor ongevallen verzekerd te zijn. BHV Friesland of haar instructeurs, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële gevolgen van eventueel opgelopen lichamelijk letsel of andere geleden schade tijdens de door haar georganiseerde cursussen. Oefenen is op eigen risico en vrijwaren BHV Friesland en haar instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid in zowel personele als materiële zin. De cursisten kunnen worden geweigerd op grond van slechte gezondheid of andere omstandigheden. En bij het niet opvolgen van veiligheidsinstructies van de instructeur kan de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusgelden plaatsvindt. In gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien beslist BHV Friesland.

Artikel 13. Inhuren instructeurs

Ingehuurde instructeurs door BHV Friesland dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. BHV Friesland zal de schade ontstaan tijdens cursussen aan de contractant(e) verhalen op de ingehuurde instructeur.

Artikel 14. Reis- en verblijfkosten

Reiskosten boven de 100 km visa versa en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. BHV Friesland is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houd met de cursus die gegeven wordt.

Artikel 15. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen BHV Friesland en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en BHV Friesland , in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden. BHV Friesland blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden

BHV Friesland is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BHV Friesland zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra BHV Friesland opdrachtgever de gewijzigde versie van de voorwaarden heeft doen toekomen.

Artikel 17. Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen, dan wel bij overlijden van de contractant(e).

Artikel 18.Beveiliging en privacy

 1. De klant geeft bij het aangaan van een samenwerking toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van BHV-Friesland Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor BHV-Friesland en worden niet aan derden verstrekt, tenzij BHV-Friesland hiertoe krachtens de wet of rechtelijke uitspraak verplicht tot is.
 2.  Voor zover BHV-Friesland persoonsgegevens van de klant verwerkt, doet BHV-Friesland dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de wet AVG. BHV-Friesland zal aan alle verplichtingen voldoen die de wet AVG stelt.
 3.  BHV-Friesland legt passende maatregelen ten behoeve van de bescherming van gegevens, dit om misbruik, verlies, toegang van onbevoegden of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
 4. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij BHV-Friesland als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van klanten zelf die door BHV-Friesland worden opgeslagen.
 5. Indien naar het oordeel van BHV-Friesland een gevaar ontstaat voor het functioneren van computersystemen of het netwerk Van BHV-Friesland, is BHV-Friesland gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 6. Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de klant rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de klant.
 7. De klant heeft ten alle tijden het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen dan wel te verwijderen.
 8. Aan het einde van de samenwerking worden alle persoonsgegevens door BHV-Friesland vernietigd en verwijderd.

Open inschrijving voor cursussen

In het kader van bedrijfshulpverlening, code 95 en VCA verzorgt BHV Friesland op verschillende locaties in Noord-Nederland, elke maand diverse cursussen en trainingen. Ook biedt BHV Friesland de mogelijkheid om de theorie voor het behalen van een BHV-certificaat in eigen tijd door te nemen. Past dit beter bij jou? Kies dan voor een cursus BHV met e-learning.

Zoek en schrijf je in

Incompany & maatwerk

Alle cursussen die BHV Friesland aanbiedt kunnen binnen uw eigen bedrijf worden verzorgd, tevens verzorgen wij ook trainingen op maat. Door trainingen op maat kunnen wij alles afstemmen op uw wensen en bedrijfssituatie. U heeft al een Basis cursus BHV voor 6 deelnemers voor € 785,00 exclusief btw. Incompany.

Vraag een offerte aan